Cập nhật BSV /USD theo sóng Elliott .chúng tôi nhận thấy đang hình thành sóng c hiệu chỉnh đi xuống khu vực 245$-242$, khuyến nghị mua vào khi về hổ trợ 245$-242$ để an toàn cho các nhà giao dịch trung dài hạn .
chúc các nhà đầu tư có những tham khảo tốt trong nhận định này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.