TuLeeAT

BTC Dominance - Lý do AltCoin giảm mạnh

Giá xuống
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
BTC Dominance - Lý do AltCoin giảm mạnh
- Phần Trăm Dom BTC đang tăng mạnh, nhưng nó đang trong mô hình tam giác giảm Khung D1, một tín hiệu trung hạn và dài hạn tốt cho AltCoin

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.