CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Btc . D Xét trên khung tháng và tuần đều trên xu thế tăng. Điều đó sẽ khiến alcoin tan nát. Càng củng cố thêm cho ý kiến rằng đây là con sóng tăng cuối cho mùa này. Xét trên khung 4d và vẽ đường trendline thì kì vọng btc .d tới cùng 45% thì hết điều chỉnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.