CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTC .D ngày 31/8 thể hiện xu thế tăng
Hãy coi chừng với altcoin, con nào lời thì tìm điểm ra nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.