CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
theo mình thì năm 2022 vẫn sẽ có super altcoin season nữa
ý kiến của ace thế nào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.