CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Amber attempted to raise again at a much higher valuation between $5 billion-$8 billion, but given a general slump in the crypto market, those funds never materialized.

The adjustments for Amber extend beyond fundraising efforts. Amber recently cut as many as 10% of its staff citing the bear market.

Cautious even with a 25% climb in revenue, the company’s head of business development, Annabelle Huang, previously told The Block that the company will be prudent while bearish conditions persist.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.