tuan2015vn

Buy BTC khi giá chạm KLV tại khung Day

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC   Market Cap BTC, $
Giá đã chạm KLV tại khung Day và phản ứng.chờ hồi về buy như hình.Tỉ lệ RR 1:3,2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.