LMT911

Time to INvest - 3 Year - Đầu tư 3 năm

CRYPTOCAP:BTC   Market Cap BTC, $
Yếu tố xác thực Xu hướng :
- Mô hình Tam giác được xác thực bởi KHối Lượng
- MACD giảm
- Kết thúc Xu hướng Đi ngang !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.