I_Cant_Trade

19/12/7

Giá lên
I_Cant_Trade Cập nhật   
CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
> Chi tiết như trong biểu đồ
> Target: 16.5k
Bình luận: > Hủy bỏ ý tưởng này tại 11.7k
> Suy nghĩ thay đổi
Bình luận: https://www.tradingview.com/chart/BTC1!/...
> Quay trở về với ý tưởng này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.