I_Cant_Trade

Btc PA Edu 10-13-2018

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
Last chance to short
Structure: Rising Gap + Three Moutains Top
Entry: 6310-6385
Stoploss: 6440
Target: "Moon"
Bình luận:
1000$ preimium usdt-ex and usd-ex
shitshow
big dump incoming, but not now
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.