CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
BTC1
Cần về vùng giá 11068$ đến 10064 để lấp khoản gap sau đó giá hồi lên test lại vùng cản 12500$
nên các bạn chú ý vùng giá hồi đó để có quyết định mua bán ch hợp lý