CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
BTC1
Cần về vùng giá 11068$ đến 10064 để lấp khoản gap sau đó giá hồi lên test lại vùng cản 12500$
nên các bạn chú ý vùng giá hồi đó để có quyết định mua bán ch hợp lý

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.