Suka1708

BTCUSD hồi trong trend giảm.

FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
Anh chị thấy BTC sao ạ?
Mình thì chỉ Long khi phản ứng thực sự trên 72xx.
Còn không thì Suka vẫn tiếp tục Short.
Có xuất hiện đáy mới không đây?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.