Suka1708

BTCUSD XBTUSD UPDATE 6-1-2020

FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
Nến ủng hộ đi lên cho phe Long.
Tuy nhiên nhìn về “channel price” đây cũng có thể là đỉnh cho phe Short.
Mức kháng cự tiếp theo ở 757x ~ 77xx.

Cập nhập vào phiên tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.