linhbui2511

Hành động giá của BTC trong ngắn hạn theo quan điểm cá nhân

Giá lên
BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
Lực giảm của BTC đã suy yếu dần, BTC có thể sẽ hoàn thành nốt sóng 5 nhỏ trong sóng giảm ( có thể về khoảng 52k hoặc 49k ) sau đó có nhịp hồi lền vùng 62k. Tại đây, nếu lực cầu không đủ mạnh, tôi kỳ vọng một nhịp giảm tiếp nữa tạo mô hình chạy sóng abc trước khi đạt đỉnh tiếp theo 73k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.