yeus777

Sóng hồi BTC ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
Entry 37k8 SL ngắn 37k5 TP 39k3
Anh em tự cân nhắc vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.