Profxtrader_mh

Nhận định BTC/USD NGÀY (28/10/2022 )

BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
#Bitcoin 28/10-Kiểm tra lại vùng tích lũy bị phá-Hỗ trợ tâm lý 20k.
Tham khảo : Bitcoin 28/10 - Mua quanh 20k, Stop 19.5k, TP 22k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.