Profxtrader_mh

Nhận định BTC/USD NGÀY (1/11/2022 )

BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
Bitcoin 1/11- Hỗ trợ tâm lý 20k.
Tham khảo : Mua quanh 20k, Stoploss 19.5k, TP 22k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.