Profxtrader_mh

Nhận định BTCUSD NGÀY (09/11/2022 )

BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
Bitcoin - Hỗ trợ đáy cũ.

Tham khảo : - Mua quanh 17.7k, Stop 17.2k, TP 19k-20k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.