Profxtrader_mh

Nhận định BTC/USD NGÀY (24/10/2022 )

BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
Bitcoin 24/10 - Kháng cự trendline giảm.
Tham khảo : Bitcoin 24/10 - Bán quanh 19.6k, Stop 20.2k, TP 18k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.