Profxtrader_mh

Nhận định BTCUSD NGÀY (10/11/2022 )

BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
Bitcoin Phục hồi ở biên dưới kênh giá giảm.
Tham khảo : Bitcoin 10/11- Mua quanh 15.6k, Stop 15k, TP 17.6k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.