pvtrien

Dự đoán giá bitcoin trong 1 2 tuần tới

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Từ ngày 11/6/2018 - 17/6/2018 : Giá bitcoin có thể bật lên từ 7300 usd đến 8700 usd rồi có xu hướng giảm tiếp
Từ ngày 18/6/2018 - 24/6/2018 : Giá bitcoin có thể giảm từ 8700 usd xuống 6100 usd
Chỉ là ý kiến cá nhân.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.