NguyenHoangNguyen

BTC/USD UP TREND NGẮN HẠN VÀ DOWN DÀI HẠN

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
CHIẾN LƯỢC THAM KHẢO NGÀY 9/8/2019

buy : khi có mô hình áp đảo nến bao trùm tăng + lực bán từ chối bán , tôi đã phân tích 2 điểm giới hạn trên dưới tạo thành khu vực buy.

bạn có thể theo dõi nhiều ptkt của tôi tại đây để thêm xác xuất tham khảo.

P/S: STEVEN NGUYỄN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.