Mrtap

BTC CHUẨN BỊ TĂNG GIÁ MẠNH

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn chart D1 Ichimoku báo hiệu chuẩn bị có xu hướng đảo chiều, đặc biệt có sự xuất hiện của stochastic phân kỳ giúp khẳng định thêm phần chắc chắn 100% BTC sẽ bắt đầu chu kỳ đảo chiều và tăng giá. Target sẽ là 13.5k $
*Luu ý mọi ý tưởng đều không khuyến nghị mua bán, mọi người cân nhắc trước khi mua bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.