doilakotuong

BTC đi đúng theo dự đoán, liệu sẽ có một cú down tiếp...

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đi đúng theo dự đoán, liệu sẽ có một cú down tiếp...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.