BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Btc hướng tới 52 53 phá 52 53 về 59 60 rồi tính tiếp.vậy nha ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.