doilakotuong

BTC sideway, the end, down ...

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sideway sắp đủ , vùng sideway sắp hết, chuẩn bị chờ đợi kịch bản xuống giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.