VuDucThanhLong

BTC: Trước Ngày Độc Lập

VuDucThanhLong Premium Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1 chút ngắn hạn và chi tiết dành cho BTC nếu theo xu hướng tăng
Việc vẽ ngắn hạn với các đoạn sóng chi tiết tường dễ sai.
Mình thường vẽ trường hợp với biên độ tăng thấp nhất
Với mình sóng này hoàn toàn có thể đủ mạnh để vượt Vũ Môn 7700 tuy nhiên mình cũng sẽ chỉ vẽ nó dừng ở 7700 để chúng ta có 1 điểm xem xét ở ngã ba trước khi vào cao tốc
Và cũng không thể loại trừ trường hợp mình sẽ sai.
Vội vàng tuân theo 1 kịch bản duy nhất là con đường ngắn nhất để chia tài khoản
Bình luận:
BTC vừa đi 1 nhịp hiệu chỉnh khá hiếm khiến giá về thẳng vùng 71xx tiến tới 70xx thay vì 7319 như mình vẽ tronng hình. Tuy nhiên điều này vẫn không ảnh hưởng đến các target tiếp theo

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.