dinhchien

BTCUSD - tăng tại khung H1

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng 1 xác nhận điểm đảo chiều (break 120% của sóng hồi lớn nhất)
Sóng 4 hồi về zone sóng 2 theo qui tắc sóng đối xứng ( Elliot new)
Điểm vào lệnh từ 80-100% lực hồi của sóng 2
Mục tiêu sử dụng Elliot rule wave tính:
Mục tiêu 1: 38.2 - 23.6 (đỉnh sóng 3)
Mục tiêu 2: 23.6 - 0 (đỉnh sóng 5)
Chú ý: Đếm sóng theo qui tắc sóng đối xứng (kế thừa elliot )

Bình luận