dinhchien

BTCUSD - tăng tại khung H1

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng 1 xác nhận điểm đảo chiều (break 120% của sóng hồi lớn nhất)
Sóng 4 hồi về zone sóng 2 theo qui tắc sóng đối xứng ( Elliot new)
Điểm vào lệnh từ 80-100% lực hồi của sóng 2
Mục tiêu sử dụng Elliot rule wave tính:
Mục tiêu 1: 38.2 - 23.6 (đỉnh sóng 3)
Mục tiêu 2: 23.6 - 0 (đỉnh sóng 5)
Chú ý: Đếm sóng theo qui tắc sóng đối xứng (kế thừa elliot )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.