Le_Thanh_Tung

SELL BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như trong hình
hiện tại giá đã xác nhận giảm giá, giá nằm dưới MA và tạo nến nhấn chìm giảm
tỷ lệ RR=1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.