Đây k phải là lý do mình short BTC nhưng chart nhìn siêu clean.

Của turnip trên bitmex. K phải của mình. Thằng này trùm short từ 17k rồi :))

Nó mới up chưa đầy 1 tiếng thôi :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.