xuanhaimmoer

BITCOIN 4H - Thời điểm quyết định đi lên hay xuống ?

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đã side way một vài ngày với biên độ giao động cực kì thấp nhưng Bitcoin đã sắp đến lúc phải lựa chọn hướng đi cho nó.

Nếu phá trên thì mục tiêu là vùng R3 của Pivot Point hiện tại còn nếu phá xuống thì mục tiêu là vùng S3 của Pivot Point .

Good luck for all !
Bình luận:
Cập nhật cho Ethereum
Bình luận:
Cập nhật cho XRP
Bình luận:
XRP/BTC 1H update

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.