COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đang đi trong khung hẹp tích lũy.
Nếu giá tiếp tục giữ được trên 10346 -> BUY