COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đang đi trong khung hẹp tích lũy.
Nếu giá tiếp tục giữ được trên 10346 -> BUYThông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.