xuanhaimmoer

Bitcoin - Tiếp tục mục tiêu theo sóng

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cập nhật phân tích cho Bitcoin theo sóng
Bình luận:
Bài phân tích mới nhất được cập nhật bên kênh Global, mọi người ai cần qua đó tham khảo.

Sóng đợt này vẽ đúng trên 1 tuần và thời gian tới mình sẽ vẽ lại cho phù hợp !

Thanks all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.