dinhchien

BTCUSD - Giảm theo Supertrend & Keltner 20/11/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. Điểm vào lệnh 1: đường basis
Supertrend H4
Keltner Upper/lower 2: trend

2. Điểm vào lệnh 2: Upper/Lower
- Supertrend H4
- Keltner Upper/lower 3: trend
- RSI: 14, 7, 7. Up=70, Down= 30

3. Điểm vào lệnh 3: Sell Upper/Buy Lower
- Supertrend: H4
- Keltner Upper 3/Lower 3: trend

Stoploss di chuyển theo = 1.2 chiều cao Kelner Lower to Upper

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.