Binhes16190

Điều chỉnh - giá tạm xuống!

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Btc hiện đã tới vùng cung nên sự điều chỉnh để lấy thêm lực là cần thiết!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.