BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
với tổ hợp lưu tín hiệu bao gồm beartrap + breakout trendline
tôi kỳ vọng kế hoạch giao dịch hướng lên cho BTC

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.