167 lượt xem
1
H4 đã cho thấy trend tăng\
h1 tiếp cận OB mà ob này yếu do không có lực tiếp diễn
Bình luận: đã đạt target trong 2 ngày