COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
H4 đã cho thấy trend tăng\
h1 tiếp cận OB mà ob này yếu do không có lực tiếp diễn
Bình luận: đã đạt target trong 2 ngày

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.