COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Btc rất có khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh về 52k để có 1 xu hướng tăng bền vững
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.