20 lượt xem
0
"vào lênh bán khi : 1 2 bo giảm
cấu trúc thị trường giảm
giá break ko quá xa
ko có râu quét qua chạm
mô hình đẹp
sl ngắn
cấu trúc thị trưởng ủng hộ"