"vào lênh bán khi : 1 2 bo giảm
cấu trúc thị trường giảm
giá break ko quá xa
ko có râu quét qua chạm
mô hình đẹp
sl ngắn
cấu trúc thị trưởng ủng hộ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.