NguyenThang33

BIT - Short trong dài hạn

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cùng vẽ nên kịch bản cho Bit trong dài hạn để ae tham khảo nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.