Thanh1802

BTC xu hướng giảm dài hạn

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã mất xu hướng tăng dài hạn và đang tiến về vùng hỗ trợ 6k6. BTC sẽ chạm về mức 3k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.