canhlinh

SHORT

Giá xuống
canhlinh Pro Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
TIMEFRAME: 1D. Mình zoom 4h cho dễ nhìn.

BTC đang quay về test lại tren. Chờ tín hiệu quay đầu bán xuông.

Entry: Đợi tín hiệu tại 10K1 đến 10K2 . Vượt qua ngưỡng này, ko trade.

Target1: 8K5
Target1: 7K5
Target3: 5K5
Bình luận:
Short now

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.