BTC /USD giá đang hồi về khu vực fibo 0.5 -0.618 theo h1 để lên khu vực 10470 -10575 taget cần đạt trong nhịp hồi này .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.