blackbean_am

BTC_Biểu đồ đảo ngược :))

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Danh cho các trader thích phân tích BTC , chúng ta thử đảo ngược xem phân tích của mình như thế nào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.