BTC /USDT
Có thể sẽ kết thúc sóng giảm giá ở 2 vùng
- Vùng 57 - 60 hình thành vào ngày 6/2
- Vùng 53 - 56 hình thành vào ngày 12/11/2017
Tuy nhiên càng về vùng giá thấp thì lực mua càng mạnh hơn Hy vọng BTC sẽ phục hồi tại vùng 57 - 60