BTC /USDT
Có thể sẽ kết thúc sóng giảm giá ở 2 vùng
- Vùng 57 - 60 hình thành vào ngày 6/2
- Vùng 53 - 56 hình thành vào ngày 12/11/2017
Tuy nhiên càng về vùng giá thấp thì lực mua càng mạnh hơn Hy vọng BTC sẽ phục hồi tại vùng 57 - 60

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.