Dực vào Fibo cho thấy mức 7300-7800 là mực hỗ trợ quan trọng. Nếu thủng hỗ trợ sẽ dẫn tới đáy BTC 6000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.