Dực vào Fibo cho thấy mức 7300-7800 là mực hỗ trợ quan trọng. Nếu thủng hỗ trợ sẽ dẫn tới đáy BTC 6000