Ngong_Hankang

Để đây và xem diễn. Vài tháng nữa vào coi lại.

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chỉ có market mới là câu trả lời chính xác nhất. Mọi chỉ số hay hệ thống giao dịch đều chỉ là xác suất.
Kẻ có kiến thức, có kinh nghiệm và có tố chất thì xác suất lớn hơn. Đó là chân lý.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.