David_Dodan

BTC_một ý tưởng khác về mô hình xuống 3 sóng

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTC sẽ vẫn tiếp tục theo xu hướng giảm, du thời gian này có quá nhiều người đang băn là liệu btc có vượt 6k và tiếp tục đi lên hay không. Dù bạn đếm sóng theo mô hình nào thì sóng giảm vẫn chưa kết thúc, Sóng A lớn xuống mạnh, sóng B đi mô hình tam giác và sóng C đi abc nhỏ để tiếp tục tìm về vùng đáy của nó. giờ chúng ta đang trong nhịp tăng cuối cùng trước khi chạm đáy.
Good Luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.