yeus777

BTC cuối năm: Wyckoff case study - BTC 7x k trước khi big dump

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đã chạy đúng như Wyckoff, chúng ta có thể vào vị thế long khi xuất hiện đảo chiều ở vùng 41-44k để ăn btc lần cuối ở giá 7x k (72k - 77k) vì đây là sẽ là phase C Wyckoff, cũng đồng thời là sóng 5 Elliott của chu kỳ uptrend này
Theo nhận định của tôi thì mùa downtrend tới giá sẽ tìm về vùng sâu hơn đáy lớn gần nhất là 29k , đồng thời vùng gap 20k-29k chưa hề được test lại lần nào, và đây có thể là vùng đáy sắp tới để cho 1 chu kỳ uptrend mới lớn hơn, hoặc trường hợp xấu nhất thì giá sẽ bật từ vùng hỗ trợ cứng cực mạnh 11k-13k

***Tổng kết***
Tìm điểm vào Long khi có đảo chiều ở vùng 41-44k, chốt trên 70k
Tìm điểm vào Short khi có đảo chiều trên 70k, tp dưới 29k
Chúc các bạn giao dịch thuận lợi

***ps***
Tôi cùng sẽ bắt đầu rà các ALT tiềm năng tìm entry vào để ăn sóng tăng cuối, sẽ phân tích lần lượt sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.