Jack_Dawson

BTC: H1 ĐÓNG NẾN HƠI XẤU

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cập nhật BTC: Nến H1 đóng hơi xấu.
1. Liên tục bị dội xuống ko vượt được 49k5.
2. Dấu hiệu phân kì đỉnh.
Kế hoạch nếu giá ko phá đỉnh để lên 50k thì ae có thể chờ phá đáy 48k3 để SHORT về 46-47k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.